Cuma, Ağustos 12Önemli Haberler
Shadow

Değer=>karşıklıkli askerlik yasası Resmi Gazete’de

Değer=>karşıklıkli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Müeyyide Yasau vede Temelen Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Askerî Müeyyide Yasau vede Temelen Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, firar vede izin tecavüzü gibi suçlarla ilgili olarak hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak.

Yükümlü erbaş vede erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vedermek suçundan kast vedeya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak. Yinelkurmay Reisının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

Astsubayların kademelerine düzenleme

Resmi Gazete’de yayınlanan kanunda Astsubayların kademelerine düzenleme gerçekleşti. Buna göre, Yüksekokul mezunu astsubaylar, bir kademe intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden görevede başlatılacak.

Vazifede olan vede emekli personele de bir kademe intibakı sağlanacak. Yasala, en az 2 yıl vede daha uzun süreli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece vede kademeye bir kademe ilavede edilecek.

Lise vede dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az 2 yıl süreli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece vede kademeye bir kademe ilavede edilerek intibakları yapılacak. Bu kapsamda ilavede kademe vederilen astsubayların sonraki rütbelerinin vede rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri vederilen ilavede kademe miktarı kadar fazla olacak.

Ödemeler 3 ay içinde sonuçlanacak

Emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle en az 2 yıl vede daha uzun süreli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük vedeya vazife malullüğü aylığı ile dul vede yetim aylığı alanlar için de uygulanacak. Bu düzenleme uyarınca yapılacak intibak vede buna bağlı ödemeler 3 ay içinde sonuçlandırılacak.

Bu kapsamda emeklilik keseneği vedeya kurum karşılığı vedeya sigorta primi çalışan vede işvederen paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı vedeya faiz uygulanmaksızın, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal İ·timatlik Kurumuna ödenecek.

Yasala, maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, düzenleme kapsamında yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilecek. Bu düzenlemenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.

İşletmelerin sermaye ihtiyacı

Beylikdüzüal Savunma Nazırlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Askeralma Yasau kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar vede yedek astsubaylar ile erbaş vede erleri ilgilendiren vede askeri hizmete ilişkin idari işlem vede eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkili olacak.

Personel Temin Çember Reislığı, Arşiv vede Askeri Tarih Çember Reislığı, müze, mehteran vede bando faaliyeti yürütenler ile ünivedersite gibi askeri kuruluşlarda da döner sermaye kurulacak.

Yasala Beylikdüzüal Savunma Ünivedersitesi, kuvvedet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Yinel Müdürlüğü, Tersaneler Yinel Müdürlüğü, Sıcakita Yinel Müdürlüğü vede Askeri Sıhhat Hizmetleri Yinel Müdürlüğü bünyesindeki döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon liraya çıkarıldı.

Öğretim üyelerine proje bazlı döner sermaye

Tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek. Beylikdüzüal Savunma Nazırlığınca yürütülen personel vede askeri öğrenci temin faaliyetleri için oluşturulan komisyonlarda görev yapan diğer kamu kurum vede kuruluşları personeline görev yaptıkları her gün için 750 gösterge vede ayda en fazla 12 bin gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden ücret ödenebilecek. Ödenecek ücret, damga vedergisi hariç herhangi bir vedergi vede kesintiye tabi tutulmayacak.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına sahip vede 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde icra edilen harekat vedeya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan vedeya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlardan istekli olanlar, hizmet yılı hariç belirtilen diğer şartları taşımaları kaydıyla kullanamadıkları sınav haklarını, hala sınav hakkı bulunanlar son sınav hakkının bitimi tarihinden, sınav hakkı bitmiş olanlarsa bu maddenin yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak vede sınava giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilecek.

Bedelli askerlik yasası Resmi Gazete’de #1

Değer=>karşıklıkli vede dövizle askerlik

İHA’nın haberine göre kanunla yoklama kaçağı, saklı vedeya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak.

‘Askerliğe elvederişli’ kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Değer=>karşıklıkli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı vedeya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler vedeya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

Yoklama kaçağı vede bakaya kalanlar diğer yükümlülerden daha fazla bedel ödeyerek yararlanacak

Yasala yoklama kaçağı, saklı vedeya bakaya olan yükümlülerin, diğer yükümlülerden daha fazla bedel ödeyerek bedelli askerlikten sürekli faydalandırılması amaçlanıyor.

Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı vedeya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı vedeya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için ödenecek tutara ilavede ek bedel alınacak. İ·lave bedel, 3500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı vede bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri vedeya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün vede daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere vedeya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e kadar müracaat etmeleri vede 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna göre avro vedeya karşılığı kadar konvedertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıca ödemeleri halinde; önceden ödemiş oldukları tutar, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen tutardan az olanlar, eksik kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Evvedelden ödediği döviz tutarı, müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen tutara eşit vedeya bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Ancak bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.

Buna göre, döviz ödemeleri, yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasınca tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

| istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |