Perşembe, Haziran 30Önemli Haberler
Shadow

Müsilaj vede imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Yinel Kurulunda kabul edildi

Müsilaj vede imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Yasau ile Temelen Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Yinel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Yasaa göre, Devlet Su İşleri Yinel Müdürlüğünce inşa edilen baraj, gölet vede diğer depolama tesislerinin maksat oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek, değiştirilebilecek vedeya kaldırılabilecek.

Kayseri’deki yapı kooperatifleriyle sınırlı olmak üzere, “inşaatların etaplar halinde yapılarak teslim edilmesi”, “terkin edilmemiş olması”, “yapımı tamamlanan etapta bağımsız bölüm malikine kooperatifçe tahakkuk ettirilen bedelin ödenmemesi” vede “kooperatif tarafından üyeye konutunun tapu devrinin yapılmaması” şartlarının taşınması halinde, konutun tapu devrinden sonraki dönemler için yapı kooperatifi tarafından yönetim giderleri hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun yapılmış borçlandırmalar vedeya bu kapsamda üçüncü şahıslara kooperatif tarafından yapılan alacağın devrine ilişkin işlemler hükümsüz sayılacak.

Afyonkarahisar Kocatepe kasabası sınırları içerisinde gerçekleştirilen kadastro çalışmaları sonucu, zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle Hazine adına tespit vede tescili yapılmış taşınmazlardan 1. vede 2. derece arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların, kadastro tutanaklarında zilyet vedeya hak sahibi olarak belirtilen kişilerin vedeya mirasçılarının, 31 Aralık 2022’ye kadar Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı birimlerine müracaatları halinde adlarına tescilleri yapılacak.

Bu hüküm, davası devam eden taşınmazların zilyet vedeya hak sahibi olan kişileri vedeya kanuni mirasçılarını da kapsayacak.

Deniz kirletmenin cezası artıyor

AA’nın haberine göre; 18 grostona kadar olan tanker, gemi vede diğer deniz araçlarından kaynaklı evsel atık suların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vede benzeri yıkama sularının vedeya katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5 bin lira, 18 ila 50 groston arasında olanlara 10 bin lira, 50 ila 100 groston arasında olanlara 20 bin lira, 100 ila 150 groston arasında olanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı gibi kıyı tesisi yönetimlerinin, kendi yönetim sahaları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 25 bin lira, deniz çöpleri, atıklar vede atık suların toplanması vede yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Bu idari para cezaları, balıkçı barınaklarına 3’te bir oranında uygulanacak.
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde vede ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı, denizcilik yakıtı olarak kullanan gemi vede diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 lira, bin ila 5 bin groston arasında olanlara bu miktar vede ilavede her groston başına 25 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlara ilavede her groston başına 5 lira idari para cezası vederilecek.

Jurnal 1 kilogram vedeya daha az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından oluşan tıbbi atıklarını öngörülen yasaklara vedeya sınırlamalara aykırı olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan vede bertaraf edenlere 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Öngörülen cezalar Hususi Çevre Koruma bölgelerinde 2 kat olacak.

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi #1

Atıksu arıtma tesisi zorunluluğu

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi yüzde yüze kadar geri ödenebilecek.

Kursaklar vede Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası vede bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa vede Kocaeli illerinin tamamında, büyükşehir, il vede ilçe belediyeleri maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde iş termin planlarını Nazırlığa sunmak vede 3 yıl sonunda da ileri atıksu arıtma tesislerini kurup işletmeye almak zorunda olacak.

Belediyeler atıksu gelirlerinin yarısını atıksu arıtma tesislerinin kurulması vede işletilmesinde bu tesisler kurulana kadar kullanmak üzere ayırmak zorunda olacak. Ayrılan bu gelirler amaç dışında kullanılamayacak.

Endüstri alanları, ileri atıksu arıtma tesisleri, ibadethane alanları vede tarımsal amaçlı silo yapıları, imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceğine dair düzenlemenin kapsamı dışına çıkarılıyor.

Birden fazla yapı için ruhsat alınarak inşaata başlanmış vede kat irtifakı kurulmuş ancak bir kısmı tamamlanmadan süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelmiş parsellerdeki eksik kalan yapılar için ruhsat eki onaylı statik projesinde deprem güvedenliği bakımından yapılması zorunlu değişiklikler hariç, yapı projelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacak yeniden ruhsat başvurularında tamamlanmayan bu yapılardan ruhsat başvurusunda bulunanların maliklerinin tamamının muvafakati aranacak.

TBMM Yinel Kurulunda kabul edilen Çevre Yasau ile Temelen Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ile mahalli idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında atık su arıtma, geri kazanım; arıtma çamuru işleme vede bertarafı; sıfır atık yönetimi kapsamında atık toplama, taşıma, işleme, geri kazanım vede bertaraf tesisleri ile mapa şamandıraların özel sektör eliyle yapılması, işletilmesi, bakımı vede devredilmesine ilişkin düzenlemelerin nasıl hayata geçirileceği belirleniyor.

Mahalli idarelerin toplam yatırım tutarı vedeya toplam işletme hizmet bedeli 100 milyon liranın altındaki projelerine ilişkin ihale vede sözleşme işlemleri için yetkilendirme kararı aranmayacak. Bu değerin altında kalmak amacıyla projeler bölünemeyecek. Söz konusu projeler, Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığınca onaylandıktan sonra ihale işlemlerine başlanabilecek. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Yasau hükümleri uyarınca tespit vede ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Mahalli idarelerin, Yap-İşlet-Dönemt modeliyle gerçekleştireceği projeler için yetkilendirme talepleri, proje dokümanlarıyla birlikte Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı tarafından teknik olarak değerlendirildikten sonra yetkilendirme kararı için iletilecek.

Bu faaliyetler dolayısıyla elde edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde projeye etkisi öngörülerek ihale dokümanında yer alması kaydıyla, ön yapılabilirlik etüdüne uygun olarak şartname vede sözleşmede düzenlenecek esaslar çerçevedesinde görevli şirket ile mahalli idare arasında paylaşılacak.

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi #2

Blokajlı Banka Hesabı sistemi kuruluyor

Yasada, bu projelerin hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklık olmaması için Blokajlı Banka Hesabı sisteminin kurulması vede bu sistemin hayata geçirilmesinde ilgili idarelerin görev vede yetkilerine de yer vederiliyor.

Proje sahibi mahalli idareler; proje konusuna, niteliğine vede özelliğine göre toplanan gelirlerden, uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı Banka Proje Hesabına aktaracak. Uygulama sözleşmesindeki ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevedesinde Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje kapsamında yapılacak ödemelere vede aktarımlara izin vederilecek.

Mahalli idarenin söz konusu ödemelerini Blokajlı Banka Proje Hesabından yerine getirmemesi durumunda, görevli şirketin başvurusu üzerine bu tutar Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığının talebi üzerine genel bütçe vedergi gelirlerinden aktarılan paylarından ilgisine göre Hazine vede Maliye Nazırlığı vedeya İller Bankası tarafından kesinti yapılarak Blokajlı Banka Proje Hesabına takip eden ayın sonuna kadar aktarılacak. Aktarılacak bu tutar, kesintiler düşüldükten sonra ilgili mahalli idareye gönderilecek tutarın yüzde 10’unu aşamayacak.

Bu tesisler için 30 yıldan az süreli olarak tesis edilecek üst hakları da bağımsız vede sürekli nitelikte kabul edilecek.

Yapı kimlik sertifikası uygulaması getiriliyor

Türkiye Çevre Casussı tarafından, Çevre Yasau kapsamında yer alan depozito düzenlemeleri çerçevedesindeki Yap-İşlet-Dönemt projeleri; depozito düzenlemeleri çerçevedesinde Türkiye Çevre Casussınca yatırımı gerçekleştirilen kamu yatırımlarının özel sektör tarafından belirli şartlarla vede 10 yıldan uzun süreli olarak işletilmesi kanundaki usul vede esaslara göre gerçekleştirilebilecek.

Yasala, tamamlanan yapıların izlenmesinin kolaylaştırılması için bina kimlik sertifikası uygulaması getiriliyor. Yapı Kontroli Hakkında Yasa’a, “Yapı kimlik sertifikası” tanımı eklenecek. Tamamlanan yapıların teknik vede genel bilgilerine, Nazırlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle hem yapı sahibi vede ilgili vatandaşlarca hem de kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla yapıya bu sertifika asılacak.

75 yaşını dolduran denetçi mimar vede mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları, yapı denetim kuruluşu adına şantiye mahallinde yapının denetimi görevini yürütemeyecek.

Müeyyidelar

Laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme ilişkin tüm deney bedelleri . hüküm gereğince yapı denetim hizmet bedeli içerisine dahil edilecek, bu suretle bu deneylerden Nazırlıkça belirlenenlerin masraflarının yapı denetim kuruluşunca ödenmesi sağlanacak.

Vazife vede sorumluluklarını yerine getirmeyen laboratuvar kuruluşları hakkında uygulanan idari para cezasının vede belge iptali işlemlerinin kapsamı genişletilerek, can vede mal güvedenliğini teminen laboratuvar kuruluşlarının usulsüz deney yapmalarının engellenmesi amacıyla bir düzenlemeye gidiliyor.

Yapı denetim kuruluşlarına, son 1 yıl içinde üç ayrı idari para cezası vederilmesi durumunda 1 yıl yeni iş almaktan men cezası getiren hüküm yürürlükten kaldırılıyor. Laboratuvar kuruluşlarının dürüstlüğünü, yetkinliğini vede tarafsızlığını riske düşürecek bir faaliyette bulunduğunun tespiti halinde 1 yıl yeni iş almaktan men cezası uygulanacak.

Laboratuvar kuruluşu, beton deneyine ilişkin Nazırlıkça belirlenen azami fiyatın üzerinde bedel aldığının tespiti halinde idari para cezası alacak.

Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır beton, beton çelik çubuk vede benzeri yapı malzemesi üreten vedeya pazarlayan firmalar adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Nazırlıkça 1 yıl yeni iş almaktan men cezası vederilecek.

Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı olarak düzenlediği raporu idarelere vedeya şahıslara sunduğunun tespiti halinde laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son vederilecek.

Yasada, elektronik ortamda yapılan sıralamadan her bir fiili için 120 güne kadar çıkarılarak yapı denetim kuruluşunun yeni bir işte denetim görevi üstlenmesine izin vederilmeyecek haller şöyle sıralanıyor:

– Yapı denetim kuruluşunca ilgili denetim personeli Nazırlıkça belirlenen sürede görevlendirilerek yapının denetim sorumluluğunun üstlenilmemesi,

– Kontrol sorumluluğu üstlenilen ancak yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle Nazırlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması,

– Yapı denetim kuruluşunun; izin belgesinin geçici olarak geri alınması, iptal edilmesi, yeni iş almaktan men cezası alması vedeya o yapı için Nazırlıkça elektronik ortamdaki yapılan görevlendirilmesinin kaldırılması durumları hariç olmak üzere yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklı sebeple feshi,

– Yapı ruhsatı vederildikten sonra, yapı denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan vedeya bilgi, belge vedermesi sebebiyle o yapı için hatalı görevlendirme yapıldığının anlaşılması.

Elektronik ortamda sıralamadan çıkarılan yapı denetim kuruluşunun yeniden sıralamaya girmesi halinde, sıralamadan çıkarılmasına sebebiyet vederen yapıda tekrar görevlendirilmesi mümkün olacak.

Yapı denetim kuruluşunun yürüttüğü denetimde, ruhsat eki onaylı statik projesine uygun olan ancak ruhsat eki diğer projelere uygun olmayan aykırılıkları tespit etmemesi halinde, yapı denetim kuruluşuna Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce o işe ilişkin aldığı hizmet bedelinin yüzde 20’si oranında idari para cezası uygulanacak.

Yapı denetim kuruluşunun yürüttüğü denetim görevinde; ruhsat eki onaylı statik projesine uygunsuzluğu vede yapısal hasar olduğu halde bu durumu tespit etmemesi, tespite konu statik projesine uygunsuzluğun ya da hasarın mahallinde olmadığı halde bu yönde tespitte bulunması, belirlenen sürede denetimi yerine getirmemesi hallerinde, yapı denetim kuruluşunun 1 yıl süre ile yeni bir denetim görevi üstlenmesinin engellenmesine yönelik idari müeyyide uygulanacak.

TBMM Yinel Kurulunda kabul edilen Çevre Yasau ile Temelen Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasaa göre, iş bitirme aşamasına gelen yapılara bina kimlik sertifikası vederilecek.

Yapı kimlik sertifikası alan yapılar, 5’er yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek. Bu denetimler, Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığınca elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları tarafından yürütülecek. Yapı denetim kuruluşlarına, yaptıkları denetimlere dair vederdikleri hizmet için ödenecek bedel Nazırlık tarafından belirlenecek.

Kontrol görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları, bu nedenle ortaya çıkacak yapı hasarlarından dolayı denetimi yaptığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle yapı sahibine karşı sorumlu olacak. Yapılacak denetimle ilgili iş vede işlemler için binaya vedeya bağımsız bölüme girilmesinin engellenmesi halinde; denetim mahalline ilk gidişte buna dair tutanak tutulacak. İkinci gidişte girişi engelleyenlere Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 1500 lira idari para cezası vederilecek. Buna rağmen girişin engellenmesi halinde ise mülki amirin vedeya varsa bu konuda yetki devredeceği yardımcısının onayı alınarak kolluk kuvvedetleri yardımıyla binaya vedeya bağımsız bölüme girilerek denetimle ilgili iş vede işlemler tamamlanacak.

Ziraatsal destek ödemeleri

Ziraatsal desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura vede diğer belgelerin gerçeğe aykırı vedeya usulsüz olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanlara vedeya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçeyle Ziraat Yasau doğrultusunda geri alınanlara, yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Ziraat vede Orman Nazırlığına başvurmaları, Nazırlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespiti halinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılacak.
Yapılan ödemelere faiz işletilmeyecek, masraf vedeya ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu hüküm, yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takip başlatılanlar için de uygulanacak vede öngörülen şartların oluşması halinde haklarındaki takip işlemlerine son vederilecek. Sistemnin yürürlüğe girdiği tarihten sonra maddenin kapsadığı dönemlere ilişkin haklarında takip başlatılanların, takibe ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Nazırlığa başvurmaları halinde madde hükmünden aynı şartlar dahilinde yararlandırılacak. Bu hükümlerden yararlanmak üzere başvuruda bulunan vede yararlananların, yürürlükten önce destekleme ödemeleriyle ilgili açtığı davalar karşılıklı sonlandırılacak.

İskan Yasau’nun, “iskanlı göçmenlerin vede yerleri kamulaştırılanların iskanı” konularını içeren maddeleri kapsamına giren hak sahibi ailelerden sözleşme aşamasında borcunu peşin ödemek isteyenlere, borçlandırma bedeli üzerinden yüzde 65 indirim yapılacak.

Tapu vede Kadastro Yinel Müdürlüğü faaliyetlerinin gerektirdiği araç, gereç, satın alma, bakım, onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, tanıtım, temsil, eğitim giderleri, yurt dışında yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi vede benzeri her türlü harcamalar döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek.

Döner sermaye işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanınca 5 katına kadar artırılabilecek, artırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanacak.

Yinel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri vede kalkınma ajanslarının kanunlarla vede Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden vede münhasıran elektronik ortamdaki vederilere ilişkin olmak üzere vederi paylaşımından döner sermaye ücreti tahsil edilmeyecek. Yinel Müdürlük birimlerince neden olan hataların düzeltilmesi işlemlerinden, ilgililerin kusuru olmaksızın nüfus idaresi tarafından resen gerçekleştirilen maddi hataların düzeltilmesi, tamamlanması vede geri alınması işlemleri neticesinde tapuda yapılan kimlik bilgileri düzeltme işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemlerinden vede kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye ücreti tahsil edilmeyecek. Veri paylaşımına ilişkin protokol vedeya sözleşmelerde, döner sermaye hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin usul vede esaslar düzenlenebilecek.
Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Yinel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere kendilerine (100-300) rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine vede güçlüğüne göre genel müdürün onayıyla belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti vederilebilecek.

Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı vedeya idarece, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu vedeya hasar bakımından acilen boşaltılması vede yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek.
TBMM Yinel Kurulunda kabul edilen Çevre Yasau ile Temelen Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasala, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi vede Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Kıymetlendirilmesi ile Hazineye İlişik Ziraat Arazilerinin Satışı Hakkında Yasa’da değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, orman olarak muhafazasında bilim vede fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerden sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, İstanbul Şile’deki Darlık vede Ömerli barajlarının yapımından etkilenen Darlık vede Esenceli mahallelerinin yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için Orman Yinel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilecek.

Bu alanların tespiti amacıyla Orman Yinel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilecek. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olacak.

Yeni yerleşim yerindeki hak sahipliği, borçlandırma vede takyide ilişkin usul vede esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Facia Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa’da yapılan değişiklikle, riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvedenliği sağlamak üzere kolluk kuvvedetlerinden destek alınarak tespit yapılacak.

Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı vedeya idare tarafından, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu vedeya hasar bakımından acilen boşaltılması, yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek. Maliklere, kiracılara vede yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilecek.

Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden tapuda müteahhide devredilmiş ise uygulama neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar, hak sahipliği çalışmaları gözetilerek müteahhide devir yapan eski malikleri adına resen tescil olunacak.

İ·nkılap olan yerlerde hak sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer alan ipotek, ihtiyati haciz, haciz vede intifa hakkı gibi haklar vede şerhler hak sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üzerinden devam ettirilecek, tapu kaydındaki haklar vede şerhler Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığının talebi üzerine tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek.

Coğrafi vederi toplama

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Temelen Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa’da yapılan değişiklikle, gerçek kişilerin vede özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Beylikdüzüal Coğrafi Veri Sorumluiyet Matrisi kapsamındaki coğrafi vederileri toplaması, üretmesi, paylaşması vedeya satması; fikri, sınai vede ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Şahıssel Verilerin Korunması Yasau vede özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla vede ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı iznine tabi olacak.

Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki yazılımlar, Beylikdüzüal Coğrafi Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Nazırlıkça sertifikalandırılacak.
Coğrafi vederi toplayan sensor vede donanımlar, ilgililerince, Nazırlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilecek.

Savunma, güvedenlik vede istihbarat alanında faaliyet gösteren yazılımlarda, sertifika vede kayıt zorunluluğu aranmayacak.

Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığınca, coğrafi vederi izninin alınmaması durumunda başvuru için faaliyet sahibine tebliği tarihinden itibaren en az 10 gün süre vederilecek. Süresi içerisinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulacak vede izin bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Pafta sınır alanının tespit edilememesi halinde idari para cezası için bin adet 1/1000’lik pafta üzerinden hesaplama yapılacak.

Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda 100 bin lira idari idari para cezası uygulanacak. Müeyyide uygulandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde aynı miktarda cezai işlem uygulanacak.

İdari para cezasına karşı 30 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilecek.

Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığınca, yapacakları iş birlikleri kapsamında gerçek vede özel hukuk tüzel kişilerine; Türkiye’ye ait Beylikdüzüal Coğrafi Veri Sorumluiyet Matrisi kapsamındaki coğrafi vederileri toplaması, üretmesi, paylaşması vedeya satması, vederi madenciliği yapması vede yeni vederi üretmesi konularında; fikri, sınai vede ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Şahıssel Verilerin Korunması Yasau vede özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla lisans vederilecek.

Dils kapsamında Nazırlıkla paylaşılan vederilerin üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Beylikdüzüal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden vederilmesi durumunda elde edilecek gelirler, Beylikdüzüal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik vede İklim Değişikliği Nazırlığı Döner Kapital İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılacak. Dils bedelleri bakanlıkça belirlenecek vede Döner Kapital İşletmesi Birim Değer Listesinde her yıl yayımlanacak.
Türkiye Çevre Casussı, Nazırlık tarafından kullanma izni vederilen vedeya kiralanan, Kenar Yasau kapsamındaki devletin hüküm vede tasarrufu altında yer alan alanlarda; mapa vede şamandıra sistemleri kuracak, işletecek, deniz araçlarına atık alım hizmetleri vederecek vede bu hizmetlerin vederilmesini sağlayacak. Casuss, ihtiyaç halinde bu faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak gerçekleştirebilecek.

Yinel Kurulda ihdas edilen maddeye göre, Facia Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Yasa kapsamındaki alanlarda vede parsellerde uzlaşma yoluyla bakanlığa, TOKİ’ye vedeya idareye bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz vede intifa hakkı gibi haklar, satış sonrasında satış bedeli üzerinden devam edecek.

Yasa kapsamında satış işleminin yargı kararı ile iptal edilmesi halinde, satışı yapılan arsa vedeya arsa payı, satış işleminden sonra üçüncü bir kişiye devredilmemiş vedeya satıştan önceki malik adına doğrudan tescilini hukuken vedeya fiilen imkansız hale getiren bir uygulamaya tabi tutulmamış ise resen eski maliki adına tescil edilecek vede satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipotek tesis vede tescil edilecek.

TBMM Reisvedekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 14 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |